Thông tin giảng viên hướng dẫn

https://drive.google.com/file/d/1aFvth6d-TR6sMkuvGhfXA7u20WmqAeUi/view?usp=drive_link