Tiến trình KLTN QH2020 (31.10.2023)

Khoa Sư phạm tiếng Anh LỊCH TRÌNH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QH2020 – NĂM...

Thông tin giảng viên hướng dẫn

https://drive.google.com/file/d/1aFvth6d-TR6sMkuvGhfXA7u20WmqAeUi/view?usp=drive_link

LỊCH TRÌNH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QH2020 – NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Sư phạm tiếng Anh LỊCH TRÌNH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QH2020 – NĂM...

BẢN CAM KẾT CỦA SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM...