BẢN CAM KẾT CỦA SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

**********

CAM KẾT CỦA SINH VIÊN

 

Tôi tên là …………………………………………..…………….. Lớp …………………………….

Là một sinh viên tham gia làm khoá luận tốt nghiệp của khoá …………………., tôi xin cam kết mình hiểu rõ và tuân thủ các nguyên tắc sau đây khi thực hiện khoá luận:

 1. Tôi cam kết trung thực, có trách nhiệm và minh bạch trong tất cả các bước của quá trình thực hiện khoá luận, bao gồm việc tổng hợp thông tin, thu thập dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả. 
 2. Tôi cam kết không đạo văn và luôn trích dẫn nguồn thông tin đúng cách. 
 3. Tôi cam kết tuân thủ các hướng dẫn và quy định liên quan đến đạo đức nghiên cứu bao gồm việc nhận được sự đồng ý từ người tham gia nghiên cứu; bảo vệ quyền riêng tư và danh tính của họ và nơi họ làm việc; tránh các rủi ro có thể về tinh thần, vật chất và thể chất cho người tham gia; ghi nhận đầy đủ đóng góp của tất cả các cá nhân tham gia vào nghiên cứu.
 4. Tôi cam kết tuân thủ các quy định, quy trình và hướng dẫn của Khoa về tiến trình làm khoá luận, thời hạn nộp bài, và các quy định khác của Khoa.
 5. Tôi cam kết thể hiện sự chuyên nghiệp và lịch sự trong tất cả các tương tác với giảng viên hướng dẫn (GVHD), bao gồm gặp mặt trực tiếp, gửi email hay liên lạc qua các kênh thông tin khác.
 6. Tôi cam kết có sự chuẩn bị kỹ càng trước mỗi buổi gặp mặt với GVHD bằng cách đọc và nghiên cứu về các vấn đề liên quan, chuẩn bị câu hỏi hoặc vấn đề muốn thảo luận.
 7. Tôi cam kết duy trì lắng nghe chân thành những ý kiến, gợi ý và phản hồi của của GVHD. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, tôi sẽ hỏi một cách rõ ràng và cung cấp đủ thông tin để GVHD có thể hỗ trợ và chỉ dẫn thích hợp. Khi gặp GVHD, tôi ghi chép lại các điểm quan trọng.
 8. Tôi cam kết gửi báo cáo tiến độ cho GVHD định kỳ theo thoả thuận với GVHD từ trước. Tôi cam kết chủ động cập nhật với GVHD về bất kỳ sự thay đổi nào trong tiến trình hoặc vấn đề nào liên quan đến khoá luận. 

9 Tôi cam kết tự quản lý quá trình thực hiện khoá luận của mình bằng cách đặt mục tiêu, lập kế hoạch và tổ chức thời gian một cách hiệu quả.

 1. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc hoàn thành công việc và tiến độ của mình. Khi có vấn đề bất kỳ xảy ra không tự giải quyết được, tôi sẽ thảo luận với GVHD trước, sau đó mới báo cáo với trưởng tiểu ban, văn phòng khoa hoặc Ban chủ nhiệm Khoa. 
Xác nhận của giảng viên hướng dẫn Hà Nội, ngày ……tháng ……năm 202….
(ký, ghi rõ họ và tên)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

**********

CAM KẾT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Tôi tên là ……………………………………………….. Bộ môn: ……………..

Là một giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp của khoá …………………., tôi xin cam kết mình hiểu rõ và tuân thủ các nguyên tắc sau đây khi thực hiện hướng dẫn sinh viên:

 1. Tôi cam kết giúp sinh viên xác định mục tiêu, nội dung và lộ trình thực hiện khóa luận, đảm bảo tiến độ và hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng thời hạn. 
 2. Tôi cam kết tư vấn với sinh viên về đạo đức nghiên cứu và liêm chính học thuật trong quá trình làm nghiên cứu.
 3. Tôi cam kết duy trì các tương tác với sinh viên trong quá trình thực hiện khóa luận theo các hình thức và thời gian liên lạc đã thoả thuận từ trước. 
 4. Tôi cam kết đưa nhận xét, gợi ý và chỉnh sửa đúng hạn, mang tính xây dựng, và theo các tiêu chí đã được cung cấp, để sinh viên có thể cải thiện chất lượng khóa luận của mình theo từng giai đoạn của tiến trình làm khoá luận.
 5. Tôi cam kết cố gắng hỗ trợ sinh viên vượt qua các khó khăn và trở ngại về mặt tinh thần và học thuật trong quá trình làm khóa luận.
 6. Tôi cam kết lắng nghe chân thành, tôn trọng ý kiến và quyền tự chủ của sinh viên trong quá trình làm nghiên cứu.

Hà Nội, ngày ……tháng ……năm 202….

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *