LỊCH TRÌNH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QH2020 – NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Sư phạm tiếng Anh

LỊCH TRÌNH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QH2020 – NĂM HỌC 2023-2024

BẢO VỆ THÁNG 12/2023

STT Các mốc thời gian quan trọng Nội dung công việc
1 28/6 Tham gia hội thảo định hướng chung về làm KLTN 
2 06/7-22/8 Gặp mặt với tiểu ban 
3 10/9 Sinh viên đăng kí làm KLTN nộp tên đề tài KLTN (tiếng Anh + tiếng Việt). Có hai trường hợp sau:

– SV đã liên hệ và được GVHD đồng ý thì điền tên GVHD vào link Khoa gửi sau này. 

– SV chưa liên hệ GVHD thì Khoa sẽ phân công GVHD phụ thuộc vào lĩnh vực lựa chọn của đề tài. Nếu khoa phân công thì SV chưa phải điền tên GVHD. 

5 02/10      – Sinh viên nộp đề xuất nghiên cứu theo mẫu gợi ý của Khoa, có nhận xét và chữ ký của GVHD về chất lượng của đề xuất và thái độ làm việc của SV. 

– Sinh viên và GVHD nộp bản cam kết về thái độ làm việc và cam kết tương tác trong quá trình làm việc.

– SV nhận lại đề xuất nghiên cứu từ tiểu ban sau 5 ngày. Nếu đề xuất nghiên cứu được chấm dưới 5.0, sinh viên phải làm lại đề xuất nghiên cứu và nộp lại cho tiểu ban sau 1 tuần.

6 20/10 SVphải liên hệ GVHD ít nhất 1-2 tuần để gửi báo cáo tiến độ. Nếu không nhận được báo cáo của SV để phản hồi trong thời gian trên, GVHD gửi cảnh báo lần 1 cho (1) cán bộ phụ trách KLTN của khoá, (2) trưởng tiểu ban và (3) sinh viên để làm minh chứng về tiến độ thực hiện của sinh viên.
7 10/11 Sinh viên nộp báo cáo tiến độ theo mẫu gợi ý của Khoa, có nhận xét và chữ ký của GVHD về chất lượng của đề xuất và thái độ làm việc của SV. SV nhận phản hồi về chất lượng của đề cương từ tiểu ban. 

Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh có thể dừng việc làm KLTN đợt 1 tại thời điểm này, kèm đơn và chữ ký của GVHD.

Sinh viên có thể nộp đơn xin hoãn bảo vệ sang đợt bảo vệ tiếp theo của Khoa vào thời điểm này (không chấp nhận đơn xin hoãn qua email). Đơn xin hoãn cần có nhận xét và chữ ký của GVHD về chất lượng và thái độ làm việc của SV. Sau thời gian cho phép nộp đơn xin hoãn của Khoa mà SV không nộp, SV phải tiếp tục bảo vệ KLTN theo thời gian đã được đăng kí từ trước.

8 01/12 Sinh nộp 04 bản KLTN chính thức (gồm 4 bản cứng và bản mềm), có phê duyệt cho phép bảo vệ của GVHD cho VPK 

Nộp muộn 1 ngày -0.1 điểm

9 13-14/12 Bảo vệ KLTN tháng 12/2023
10 15/12/2023 15 ngày sau khi bảo vệ, nhận góp ý từ Hội đồng chấm, SV cần làm các việc sau:

– Sửa KLTN kèm bản giải trình những nội dung đã chỉnh sửa theo các nhận xét, góp ý từ hội đồng, có chữ ký của GVHD.

– Nộp 01 bản cứng, 01 CD cho Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông và Học liệu để lưu trữ.

 

BẢO VỆ THÁNG 5/2024 HOẶC THÁNG 8/2024

STT Các mốc thời gian quan trọng Nội dung công việc
1 4/8/2023 Tham gia hội thảo định hướng chung về làm KLTN 
2 9-19/8/2023 Gặp mặt với tiểu ban 
3 05/10/2023 Sinh viên đăng ký làm KLTN theo link forms gửi từ Văn phòng Khoa. SV cần đăng kí cụ thể thời điểm bảo vệ (Tháng 5 hay tháng 8). Sinh viên đã đăng kí làm KLTN nộp tên đề tài KLTN (tiếng Anh + tiếng Việt). Có hai trường hợp sau:

– SV đã liên hệ và được GVHD đồng ý thì điền tên GVHD vào link. 

– SV chưa liên hệ GVHD thì Khoa sẽ phân công GVHD phụ thuộc vào lĩnh vực lựa chọn của đề tài. Nếu khoa phân công thì SV chưa phải điền tên GVHD.

4 25/11/2023 – Sinh viên nộp đề xuất nghiên cứu theo mẫu gợi ý của Khoa, có nhận xét và chữ ký của GVHD về chất lượng của đề xuất và thái độ làm việc của SV. 

– Sinh viên và GVHD nộp bản cam kết về thái độ làm việc và cam kết tương tác trong quá trình làm việc.

5 26/11-11/12/2023 Hội đồng xét duyệt Đề cương chi tiết KLTN khóa QH2020 
6 12-16/12//2023 Sinh viên nhận lại đề xuất nghiên cứu và chỉnh sửa theo góp ý của Tiểu ban.

Nếu đề xuất nghiên cứu được chấm dưới 5.0, sinh viên phải làm lại đề xuất nghiên cứu và nộp lại cho tiểu ban sau 1 tuần.

7 27/1/2024 – Sinh viên nộp báo cáo tiến độ lần 1 theo mẫu gợi ý của Khoa cho giảng viên hướng dẫn

Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh có thể dừng việc làm KLTN đợt 1 tại thời điểm này, kèm đơn và chữ ký của GVHD.

8 2-3/2/2024 GVHD gửi cảnh báo lần 1 cho (1) cán bộ phụ trách KLTN của khoá, (2) trưởng tiểu ban và (3) sinh viên để làm minh chứng về tiến độ thực hiện của sinh viên nếu SV không liên hệ GVHD để gửi báo cáo tiến độ 1. 
9 1-8/3/2024 GVHD gửi cảnh báo lần 2 cho (1) cán bộ phụ trách KLTN của khoá, (2) trưởng tiểu ban và (3) sinh viên để làm minh chứng về tiến độ thực hiện của sinh viên nếu SV không liên hệ GVHD ít nhất 1-2 tuần để gửi báo cáo. .
10  15/3/2024 – Sinh viên nộp báo cáo tiến độ lần 2 theo mẫu gợi ý của Khoa, có nhận xét và chữ ký của GVHD về chất lượng và thái độ làm việc của SV.

– Sinh viên có thể nộp đơn xin hoãn bảo vệ sang đợt bảo vệ tiếp theo của Khoa vào thời điểm này (không chấp nhận đơn xin hoãn qua email). Đơn xin hoãn cần có nhận xét và chữ ký của GVHD về chất lượng và thái độ làm việc của SV. Sau thời gian cho phép nộp đơn xin hoãn của Khoa mà SV không nộp, SV phải tiếp tục bảo vệ KLTN theo thời gian đã đăng kí từ trước.

11 25/04/2024 SV nộp 04 bản KLTN chính thức bản cứng và bản mềm, có phê duyệt cho phép bảo vệ của GVHD cho VPK. 
12 15-24/05/2024 Bảo vệ KLTN tháng 5 năm 2024
13 10-25/05/2024 Nhận góp ý của Hội đồng chấm về chỉnh sửa và hoàn thiện
14 25/05/2024 15 ngày sau khi bảo vệ, nhận góp ý từ Hội đồng chấm, SV cần làm các việc sau:

– SV nộp KLTN kèm bản giải trình những nội dung chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng, có chữ ký của GVHD

– SV Nộp 01 bản cứng, 01 CD cho Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông và Học liệu để lưu trữ.

15 25-27/6/2024 GVHD gửi cảnh báo lần 3 cho (1) cán bộ phụ trách KLTN của khoá, (2) trưởng tiểu ban và (3) sinh viên để làm minh chứng về tiến độ thực hiện của sinh viên nếu SV không liên hệ GVHD ít nhất 1-2 tuần để gửi báo cáo. 
16 28/6/ 2024 – Nộp báo cáo tiến độ khoá luận lần 3 (có xác nhận của GVHD) với sinh viên bảo vệ tháng 8.
17 26/7/2025 Sinh nộp 04 bản KLTN chính thức bản cứng và bản mềm, có phê duyệt cho phép bảo vệ của GVHD cho VPK. 
18 05-15/8/ 2024 Bảo vệ KLTN tháng 8 năm 2024
19 15-30/08/2024 SV nhận góp ý của Hội đồng chấm về chỉnh sửa và hoàn thiện
20 25/8/2024 15 ngày sau khi bảo vệ, nhận góp ý từ Hội đồng chấm, SV cần làm các việc sau:

– SV Nộp KLTN kèm bản giải trình những nội dung chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng, có chữ ký của GVHD

– SV nộp 01 bản cứng, 01 CD cho Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông và Học liệu để lưu trữ.

 

Lưu ý: Ngoài các quy định của nhà trường về vi phạm Đạo đức trong quá trình thực hiện khoá luận, dựa vào cảnh báo của GVHD trong các đợt báo cáo tiến độ, sinh viên Khoa Sư phạm tiếng Anh nếu không đảm báo tiến độ sẽ bị trừ 0.25 điểm mỗi lần vào điểm tổng kết cuối cùng của khoá luận.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *