A cross-cultural pragmatic analysis of commercial advertisements in American and Vietnamese magazines

Tác giả: Đỗ Thị Phương Mai

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Quang

Năm xuất bản: 2019

Đọc online